Yeni Üyelik   Þifremi Unuttum

kargo

geciktirici krem


Biz Kimiz
Club von Juliet, Türkiye'de köpek kültürünü oluþturmaya çalýþan, onlarýn "baþka bir tür" olduðunu her fýrsatta dile getiren ve üretimlerinden eðitimlerine kadar sahipleri ile iyi iliþkiler kurmalarýný saðlayan idealist bir köpek kulübüdür.
 
Kurucu Erdinç Sarýmusaoðlu'nun, Türkiye'de bilinçsiz bir þekilde üretim yapýldýðýný gördükten sonra arama kurtarma köpeði yetiþtirmek üzere Almanya'dan saðlýklý ve uygun karakterli 4 köpek getirmesiyle üretimine baþlayan Club von Juliet, 2002 yýlýnýn sonuna doðru açýlmýþ ve köpekler üzerine birçok konuda eðitim ve hizmet vermeye baþlamýþtýr.
Mottosu fiziksel ve zihinsel olarak saðlýklý, görev yapabilecek kapasitede köpekler üretmek ve eðitmek olmuþtur.
 
Kulüpte sürekli bir geliþim ve paylaþým söz konusudur. En doðru model olduðunu düþündüðü Almanya'yý örnek alan Club von Juliet, modern pozitif eðitim metodlarý uygulayarak köpek eðitimini sahiplerine uygulamalý olarak gösterir ve memnuniyetleri sonrasý köpeklerini teslim eder.
Bugüne kadar kendine özgü eðitim sistemlerini ortaya koyarak pozitif motivasyona yönelik eðitimler uygulamýþ, kulüpte konaklayan misafirlerinin üst düzey konforunu saðlamayý görev edinmiþtir.
 
Club von Juliet üyelerinin en önemli ve birleþtirici özelliði, hayal ve hedeflerinin olmasýdýr. Tüm ekip, hayalleri olan bireylerden oluþur. Kulüpte sürekli bir deðiþim ve devinimle birlikte konsantrasyon vardýr. Club von Juliet'in faydalý köpek eðitimlerinin ve baþarýlý köpek sporcularý yetiþtirmesinin temelinde de bu unsurlar yer alýr.
 
Kurucu ve baþ eðitmen Erdinç Sarýmusaoðlu öncülüðünde defalarca dünya þampiyonasýna katýlarak kendini ispatlamýþ, köpek sporculuðunun birçok dalýnda ilklere imza atmýþ ekibi ve sürekli baþarý gösteren grafiði ile Türkiye'nin köpek eðitimindeki güvenilir kuruluþlarýndan olan Club von Juliet'in üyelik sistemi sayesinde siz de bu ayrýcalýðý yaþayabilirsiniz.
 
Koçluk sistemi ile, Club von Juliet üyeleri deneyimli ekibin desteðiyle kendi
köpeklerini eðitme imkanýna sahip oluyor. Tesislerden ve parkurdan faydalanabilmek için de Club von Juliet üyesi olmanýz yeterli.
 
Adet 0
Toplam 0.00 YTL
 
       
   


 
   


 
   SATIÞ MAÐAZAMIZ   Sýrapýnar Mah. Demet Yolu , Cömert sokak, Club von Juliet No: 16 (Sýrapýnar Country Club At Çiftliði arkasý) Ömerli / Çekmeköy / Ýstanbul  
 
 SÝPARÝÞ HATTI     +90 0216 435 55 15  EMAIL    info@vonjuliet.com.tr    
 
 GSM SÝPARÝÞ HATTI       +90 532 471 73 98